^ Naar boven

Onze aanpak

Als u wilt samenwerken met BNG Gebiedsontwikkeling en tot planontwikkeling wilt overgaan, dan is een zorgvuldige werkwijze gewenst.

BNG Gebiedsontwikkeling werkt met een gefaseerde en gestructureerde aanpak die bestaat uit de volgende stappen.

 

1. Haalbaarheidsonderzoek

Het startpunt is een eerste screening variërend van een quickscan tot een compleet haalbaarheidsonderzoek. Dit is afhankelijk van de aanwezige relevante informatie. BNG Gebiedsontwikkeling gaat een samenwerking aan als de haalbaarheid van de ontwikkeling is aangetoond. Zowel op financieel vlak als op gebied van planologie, markt en technische realisatie. BNG Gebiedsontwikkeling verricht een haalbaarheidsonderzoek enkel bij zicht op een mogelijke samenwerking (participatie).

2. Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

De tweede stap bestaat uit het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst die voorziet in de oprichting van een aparte juridische entititeit. Op deze manier kunnen we de financiële risico's beperken en beheersen.

3. Organisatiestructuur

BNG Gebiedsontwikkeling werkt in hechte samenwerking met haar partner in een vast te stellen organisatiestructuur. Daarbij wordt ook vastgelegd welke regiefunctie de partner wenst. Deze structuur waarborgt de inzichtelijkheid van het proces, van de financiën en van de risico's.

Bovenstaande aanpak is flexibel in te vullen, afhankelijk van het ontwikkelingsplan en de wensen van onze partner.

Bedrijventerrein Zenkeldamshoek

banner

Ontwikkelingsmij. Nieuwe Westland

banner

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.